Studie belyser problem, men även möjligheter till positiv förändring i Amazonas

Nyligen publicerades en stor studie där man undersökt landförändringar i Amazonas. Man fann att det finns många hot mot Amazonas, men också att det finns möjligheter till ekologisk hållbarhet.

I studien tittade man på hur förändringar i markanvändning, t.ex. från skog till avskogad mark, påverkar den biologiska mångfalden både hos växter och djur men även i marken. Studien utfördes i två regioner i den brasilianska staten Pará.

Man fann bland annat att när skog omvandlades så minskade artrikedomen. Den vanligaste användningen av den ombildade marken var för bete. Det som hade störst effekt på den biologiska mångfalden var när skog omvandlades till förmån för mekaniserat jordbruk. Med tanke på dessa negativa effekter lyfter forskarna fram vikten av att stoppa avskogningen.

Man såg också möjligheter till positiv förändring. Exempel som tas upp är att man bör skydda sekundär skog och låta den mogna, då man sett att detta haft en mycket positiv inverkan på den biologiska mångfalden och kolinlagring. Det är även viktigt att minska mängden mark som används till mekaniserat jordbruk.

Det finns flera projekt för att återställa skog i skövlade områden. Ett exempel är Black Jaguar-projektet där syftet är att skapa en korridor för biologisk mångfald längs med Araguaia-floden. Organisationerna Solidaridad och ReNature arbetar med olika projekt för återuppbyggnad av marker i Brasilien som även bidrar till ekonomisk och social hållbarhet, och JBS har en egen fond för hållbarhetsprojekt i Amazonas.

Det är i sammanhanget viktigt att betona att Norvida inte köper något kött från djur som är uppfödda i Amazonas eller från slakterier i området.

https://www.solidaridadnetwork.org/what-we-do/

Supported Projects – JBS Fund for the Amazon (fundojbsamazonia.org)